Dokumenty

INFORMÁCIE A ODPORÚČANIA MZ SR ohľadne KORONAVÍRUSU COVID-19
pdf Pomoc sebe a druhým
pdf Čo robiť, ak ste chorý -COVID 19
pdf 10 odporúčaní pri COVID - 19
pdf COVID -19 Osoby s vyšším rizikom ochorenia
pdf Usmernenie hlavného hygienika
pdf Karanténne opatrenia účinné od 19.3.2020
PDF Oznam SAD o zmene CP
pdf Oznam SAD - diaľkové linky
pdf Pokyny pre občanov - COVID 19
docx Rúško nie je hanba - infoleták pre občanov
rtf OZNÁMENIE
VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
pdf Vyhlásenie volieb do Národnej rady SR
docx Informácie pre voliča
docx Adresa na doručovanie žiadostí
Záverečný účet obce za rok 2018
doc Záverečný účet obce
doc Výročná správa obce
ÚROVEŇ VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV V OBCI
Výpočet úrovne vytriedenia KO v obci Slovenské Kľačany
pdf Miera triedenia za rok 2018
xlsx Miera triedenia za rok 2019
VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU
pdf Vyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu
docx E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena do OVK
VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Vyhlásenie volieb
pdf Vyhlásenie volieb prezidenta SR
docx Informácie pre voliča
REGISTRÁCIA CHOVOV OŠÍPANÝCH - USMERNENIE
pdf Registrácia chovov ošípaných - informácie
pdf Tlačivo k registrácii
pdf Zoznam dezinfekčných prostriedkov
pdf Informačný leták
pdf Opatrenie
doc Usmernenie k registrácii farmy s ošípanými
pdf Registrácia chovu s 1 ošípanou na domácu spotrebu
pdf Registrácia chovu 1 ks - príloha č. 1
pdf Predaj 1 ks OŠ - príloha č. 2
PODPORA PREDCHÁDZANIA VZNIKU BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝCH KO MIKROREGIÓNU OBCÍ STREHOVSKEJ DOLINY
doc Projekt
VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ
Informácie pre voliča
docx voľby do OSO
pdf Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení vol. obvodov
docx Počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb a meno zapistovateľa MVK, elektronická adresa
pdf Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce
pdf Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva
pdf Oficiálne výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 10.11.2018
GDPR
Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa
docx GDPR
Záverečný účet obce za rok 2017
doc Záverečný účet za rok 2017
doc Výročná správa obce za rok 2017
Záverečný účet obce za rok 2016
doc Záverečný účet obce
doc Výročná správa obce
Program hodpodárskeho a sociálneho rozvoja obce Slov. Kľačany
pdf PHSR obce Slovenské Kľačany 2015 - 2020
Záverečný účet obce za rok 2015
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc Záverečný účet obce Slovenské Kľačany za rok 2015
doc Výročná správa obce za rok 2015
Záverečný účet za rok 2014
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc Záverečný účet obce za rok 2014
docx Výročná správa obce za rok 2014
Záverečný účet obce za rok 2013
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
docx Záverečný účet za rok 2013
doc Výročná správa za rok 2013
Záverečný účet za rok 2012
pdf záv. účet za rok 2012 1 str.
pdf záv. účet za rok 2012 2 str.
pdf záv. účet za rok 2012 3 str.
pdf záv. účet za rok 2012 4 str.
pdf záv. účet za rok 2012 5 str.
pdf záv. účet za rok 2012 6 str.
pdf záv. účet za rok 2012 7 str.
pdf záv. účet za rok 2012 8 str.
Záverečný účet za rok 2011
pdf záver. účet za rok 2011 1
pdf záver. účet za rok 2011 2
pdf záver. účet za rok 2011 3
pdf záver . účet za rok 2011 4
pdf záver. účet za rok 2011 5
pdf záver. účet za rok 2011 6
pdf záver. účet za rok 2011 7
pdf záver. účet za rok 2011 8
Všeobecne záväzné nariadenia obce Slovenské Kľačany, Interné smernice, Zásady
doc Organizačný poriadok obce Slov. Kľačany
doc Pracovný poriadok
doc Zásady hospodárenia s majetkom obce Slovenské Kľačany
doc Štatút obce Slovenské Kľačany
doc Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Slov. Kľačanoch
doc Štatút obecnej knižnice v Slovenských Kľačanoch
doc VZN o úprave podmienok predaja, podávania alebo požívania alk. nápojov na území obce
doc VZN obce o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce
doc Plán núdzového zásobovania pitnou vodou v období kríz. situácie
doc Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov
doc Smernica č. 01/2013 Výkon verejného obstarávania v podmienkach obce
docx VZN obce o podmienkach predaja výrobkov a poskyt. služieb na trhových miestach
doc Smernica o postupe vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti obce Slov.Kľačany
doc VZN obce o číslovaní stavieb
docx VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stav. odpadmi na území obce
docx Interná smernica 1/2016 o registratúrnom poriadku
docx Registratúrny plán
docx Smernica o tvorbe a použití sociálneho fondu
docx VZN k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
docx Zásady odmeňovania poslancov OZ obce Slovenské Kľačany
doc VZN o zavedení verejných dávok v obci Slovenské Kľačany
pdf VZN o udržiavaní čistoty a o správe a údržbe verejnej zelene a poriadku na území obce
doc Dodatok č. 1 k VZN c. 1/2018 k miestnym daniam a miestnemu poplatku