Dokumenty

VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE SLOVENSKÉ KĽAČANY
docx Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021
pdf Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 15.2.2021 - 31 3.2021 - leták
pdf Elektronické sčítanie obyvateľov od 15.2.2021 do 31.3.2021
pdf Prvé plne elektronické sčítanie obyvateľov, domov, bytov - plagát
pdf Prihláste sa s hrdosťou a bez obáv ku svojej národnosti a materinskému jazyku
pdf SODB 15.2.2021 - 31.3.2021 inzercia
OZNÁMENIE SSD Žilina
doc OZNÁMENIE
TESTOVANIE OBČANOV NA COVID -19 OZNAMY
docx MOM Dolná Strehová - prevádzkové hodiny
OZNÁMENIE FUNKCIÍ, ZAMESTNANÍ, ČINNOSTÍ A MAJETKOVÝCH POMEROV VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV
ZA ROK 2019
pdf str- 1-3
pdf str. 4- 6
pdf str. 7 -10
pdf str- 11-14
INFORMÁCIE A ODPORÚČANIA MZ SR ohľadne KORONAVÍRUSU COVID-19
pdf Pomoc sebe a druhým
pdf Čo robiť, ak ste chorý -COVID 19
pdf 10 odporúčaní pri COVID - 19
pdf COVID -19 Osoby s vyšším rizikom ochorenia
pdf Usmernenie hlavného hygienika
pdf Karanténne opatrenia účinné od 19.3.2020
pdf Pokyny pre občanov - COVID 19
docx Rúško nie je hanba - infoleták pre občanov
rtf OZNÁMENIE
PDF Verejná vyhláška RÚVZ Veľký Krtíš
pdf Vyhláška zo dňa 23.12.2020
VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
pdf Vyhlásenie volieb do Národnej rady SR
docx Informácie pre voliča
docx Adresa na doručovanie žiadostí
ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE SLOVENSKÉ KĽAČANY
doc Záverečný účet obce 2018
doc Výročná správa obce 2018
doc Záverečný účet obce 2019
doc Výročná správa obce 2019
doc Záverečný účet obce 2017
doc Výročná správa obce 2017
doc Záverečný účet obce 2016
doc Výročná správa obce 2016
doc Záverečný účet obce 2015
doc Výročná správa obce 2015
doc Záverečný účet obce 2014
docx Výročná správa obce 2014
docx Záverečný účet obce 2013
doc Výročná správa obce 2013
ÚROVEŇ VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV V OBCI
Výpočet úrovne vytriedenia KO v obci Slovenské Kľačany
pdf Miera triedenia za rok 2018
pdf Miera triedenia za rok 2019
pdf Miera triedenia za rok 2020
VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU
pdf Vyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu
docx E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena do OVK
VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Vyhlásenie volieb
pdf Vyhlásenie volieb prezidenta SR
docx Informácie pre voliča
REGISTRÁCIA CHOVOV OŠÍPANÝCH - USMERNENIE
pdf Registrácia chovov ošípaných - informácie
pdf Zoznam dezinfekčných prostriedkov
pdf Informačný leták
pdf Opatrenie
doc Usmernenie k registrácii farmy s ošípanými
pdf Registrácia chovu s 1 ošípanou na domácu spotrebu
pdf Predaj 1 ks OŠ - príloha č. 2
pdf Usmernenie 2020
pdf Tlačivo k registrácii
pdf Upozornenie - registrácia do 23.10.2020
pdf Oznámenie o poz. výsledku na afr. mor v okr. Veľký Krtíš
PODPORA PREDCHÁDZANIA VZNIKU BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝCH KO MIKROREGIÓNU OBCÍ STREHOVSKEJ DOLINY
doc Projekt
VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ
Informácie pre voliča
docx voľby do OSO
pdf Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení vol. obvodov
docx Počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb a meno zapistovateľa MVK, elektronická adresa
pdf Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce
pdf Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva
pdf Oficiálne výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 10.11.2018
Program hodpodárskeho a sociálneho rozvoja obce Slov. Kľačany
pdf PHSR obce Slovenské Kľačany 2015 - 2020
Záverečný účet za rok 2012
pdf záv. účet za rok 2012 1 str.
pdf záv. účet za rok 2012 2 str.
pdf záv. účet za rok 2012 3 str.
pdf záv. účet za rok 2012 4 str.
pdf záv. účet za rok 2012 5 str.
pdf záv. účet za rok 2012 6 str.
pdf záv. účet za rok 2012 7 str.
pdf záv. účet za rok 2012 8 str.
Záverečný účet za rok 2011
pdf záver. účet za rok 2011 1
pdf záver. účet za rok 2011 2
pdf záver. účet za rok 2011 3
pdf záver . účet za rok 2011 4
pdf záver. účet za rok 2011 5
pdf záver. účet za rok 2011 6
pdf záver. účet za rok 2011 7
pdf záver. účet za rok 2011 8
Všeobecne záväzné nariadenia obce Slovenské Kľačany, Interné smernice, Zásady
doc Organizačný poriadok obce Slov. Kľačany
doc Pracovný poriadok
doc Zásady hospodárenia s majetkom obce Slovenské Kľačany
doc Štatút obce Slovenské Kľačany
doc Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Slov. Kľačanoch
doc Štatút obecnej knižnice v Slovenských Kľačanoch
doc VZN o úprave podmienok predaja, podávania alebo požívania alk. nápojov na území obce
doc VZN obce o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce
doc Plán núdzového zásobovania pitnou vodou v období kríz. situácie
doc Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov
doc Smernica č. 01/2013 Výkon verejného obstarávania v podmienkach obce
docx VZN obce o podmienkach predaja výrobkov a poskyt. služieb na trhových miestach
doc Smernica o postupe vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti obce Slov.Kľačany
doc VZN obce o číslovaní stavieb
docx VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stav. odpadmi na území obce
docx Interná smernica 1/2016 o registratúrnom poriadku
docx Registratúrny plán
docx Smernica o tvorbe a použití sociálneho fondu
docx Zásady odmeňovania poslancov OZ obce Slovenské Kľačany
doc VZN o zavedení verejných dávok v obci Slovenské Kľačany
pdf VZN o udržiavaní čistoty a o správe a údržbe verejnej zelene a poriadku na území obce
doc Požiarny poriadok obce Slovenské Kľačany
docx VZN k miestnym daniam a miestnemu poplatku za kom. odpady a drobné stavebné odpady